• aardhuus fase 4

Afwijking van het bestemmingsplan Aardhuus fase 4

APELDOORN / UDDEL    -    Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om in afwijking van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van 9 woningen met bergingen op het perceel plaatselijk bekend Aardhuus fase 4, wabonummer D16/013967.

Voordat het college een besluit neemt op de aanvraag om vergunning, wordt eerst het ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Iedereen mag het ontwerpbesluit, de aanvraag en de bijbehorende stukken inzien. Ook is het mogelijk om een zienswijze over het ontwerpbesluit in te dienen. Daarin kunt u aangeven, dat u het niet eens bent met het ontwerpbesluit en waarom.

Over het ontwerpbesluit kunt u van 6 april 2017 t/m 18 mei 2017 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Apeldoorn, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket, tel. 14 055.

U kunt alleen beroep instellen tegen het uiteindelijke besluit wanneer u belanghebbende bent en tijdig schriftelijk of mondeling uw zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit, of u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden te zijner tijd schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen tegen het besluit. Een beroepschrift kan tot zes weken na publicatiedatum worden ingediend bij de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Plaats een reactie


Laat een bericht achter

  • Over ons

    Uddel.info is een site waar je het heden en verleden over Uddel kunt vinden. De ondernemers uit Uddel staan erop. De meesten met een link naar de site van het desbetreffende bedrijf.

    Het verenigingsleven mag natuurlijk niet ontbreken. Verder de verschillende instanties, zoals, brandweer, gezondheidszorg, kerken en scholen.

  • Twitter

  • Facebook

203